Nawigacja

Integracja

.

 

I N T E G R A C J A

 

Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa integrare oznaczającego scalać.

Pojęcie to ma szerokie znaczenie, najczęściej w psychologii i wyraża się we wzajemnym stosunku pełnosprawnych do niepełnosprawności. Dzięki integracji osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne mają identyczne prawa i obowiązki. Likwiduje ona bariery społeczne i zahamowania.

 

 

K S Z T A Ł C E N I E    I N T E G R A C Y J N E

 

Kształcenie specjalne polega na organizacji wspólnego kształcenia uczniów zdrowych i uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dotyczy ono wszystkich etapów edukacyjnych: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, z klasami integracyjnymi, w szkołach integracyjnych. Przyjmowanie uczniów odbywa się na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kształcenie integracyjne zapewnia możliwość zaspakajania indywidualnych potrzeb, realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu i opinii, organizowanie zajęć specjalistycznych m. in. rewalidację, logopedię, terapię pedagogiczną, rehabilitację, realizację programów nauczania, programów wychowawczych czy profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów poprzez odpowiedni dobór metod, form pracy oraz środków i pomocy dydaktycznych.

 

 

C E L E    K S Z T A Ł C E N I A 

  

I N T E G R A C Y J N E G O

 

W   G I M N A Z J U M

 

1. Stworzenie każdemu uczniowi optymalnych warunków rozwoju w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze procesów emocjonalno-społecznych, w sferze psychologicznej

2. Wykształcenie postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości niesienia pomocy i jej przyjmowania.

3. Przeciwdziałanie segregacji, izolacji i wykluczeniu ludzi niepełnosprawnych.

4. Objęcia nauczaniem i wychowaniem uczniów o różnych możliwościach psychofizycznych w jednym zespole klasowym.

5. Indywidualizacji treści, metod i form nauczania.

6. Wdrażanie do prawidłowych zachowań w zakresie kontaktów interpersonalnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

7. Optymalnego usprawniania funkcji psychicznych i fizycznych, rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej

8. Udzielania pomocy rodzicom/opiekunom prawnym w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu swoich dzieci w ich rozwoju

 

 

K L A S Y   I N T E G R A C Y J N E

 

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych mających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie klasy integracyjnej stanowią grupę uczniów zdrowych i uczniów niepełnosprawnych uczących się i realizujących wspólny program dydaktyczny, wychowawczy i profilaktyki szkoły. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, stopień realizacji programu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych włączani są w społeczność szkolną co umożliwia rozwinięcie pozytywnych więzi emocjonalno - społecznych, wzajemne poznanie, zrozumienie i wzajemną akceptację.

Podczas lekcji w klasie obecnych jest dwóch nauczycieli; nauczyciel przedmiotowy i nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny. Obaj nauczyciele czuwają nad przebiegiem procesu dydaktycznego oraz aby klasa stała się zintegrowanym zespołem, każdy uczeń czuł się w niej dobrze i robił postępy na miarę swoich możliwości.

 

 

N A U C Z Y C I E L E    P R A C U J Ą C Y   

 

W    K L A S I E

 

I N T E G R A C Y J N E J

 

W  klasie równocześnie pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel merytoryczny i pedagog specjalny. Obydwaj pedagodzy odpowiadają za realizację treści programowych, wyniki nauczania, sprawy wychowawcze oraz kontakty z rodzicami.

 

Pedagog specjalny – nauczyciel wspomagający:

- ) dokonuje wstępnej diagnozy, planuje działania zmierzające do realizacji przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań i elementów opracowanego dla niego programu edukacyjno-terapeutycznego na podstawie orzeczenia oraz informacji innych specjalistów pod opieką których jest uczeń,

- ) udziela pomocy uczniom z niepełnosprawnością w sposób, który nie zaniża wymagań dydaktycznych a każdy uczeń pracuje na swoim najwyższym, maksymalnym poziomie,

- )  współpracuje z nauczycielami przedmiotowymi, opracowuje strategie lekcji
w sposób umożliwiający nauczanie wszystkich uczniów skutecznie i uwieńczone sukcesem,

- )  na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, oraz na podstawie informacji innych specjalistów pod opieką których dziecko się znajduje, opracowuje i zapoznaje nauczycieli i innych specjalistów a w razie potrzeby innych pracowników szkoły, z możliwościami i ograniczenia uczniów mających specjalnych potrzebach edukacyjne i specyficzne trudności
w uczeniu,

- )  czuwa i wspiera działania integracyjne na terenie szkoły pomiędzy uczniami i całą społecznością szkolną,

- )  buduje prawidłowe relacje we współpracy nauczycieli i innych specjalistów,

- )  jest wychowawcą całej klasy,

- )  wspiera i buduje integrację pomiędzy rodzicami uczniów niepełnosprawnych
i pełnosprawnych,

- )  wspiera rodziców uczniów niepełnosprawnych poprzez informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie porad, kształtowanie prawidłowych postaw wobec własnego dziecka,

- ) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, stowarzyszeniami,

 

Nauczyciel przedmiotowy pracujący w klasie integracyjnej oprócz zadań wynikających z nauczanym przedmiotem:

- )  zapoznaje się z problemami dotyczącymi ucznia mającego orzeczenie i opinie

- )  dokonuje wyboru programu nauczania i podręczników dla danej klasy,

-) przekazuje nauczycielowi wspomagającemu szczegółowy rozkład materiału przeznaczony do realizacji,

- ) współpracuje z pedagogiem specjalnym przy opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, oraz ustalania kryteriów oceniania

- )   we współpracy z nauczycielem wspomagającym ustala metody i formy pracy na zajęciach lekcyjnych, opracowuje tok lekcji z uwzględnieniem aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowuje pomoce dydaktyczne

- ) współpracuje przy przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych
i pozaszkolnych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych,

- )  podejmuje działania zmierzające do rozbudzania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów niepełnosprawnych.

 

 

Z A J Ę C I A   S P E C J A L I S T Y C Z N E

 

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe:

-) pedagoga specjalnego terapeutę

-) logopedę

-) socjoterapeutę

-) oligofrenopedagoga

-) rewalidatora

 

Terapia pedagogiczna

Zajęcia prowadzone są w mało licznych grupach z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się:

-) z dysleksją rozwojową

-) z dysgrafią

-) z dyskalkulią

 

Rewalidacja

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem zajęć jest przystosowanie ucznia niepełnosprawnego do życia w społeczeństwie. Głównymi kierunkami oddziaływań jest:

-) maksymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,

-) optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,

-) kompensowanie – wyrównywanie przez zastępowanie,

-) stymulowanie rozwoju,

 

Logopedia

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie uczniem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od stopnia i rodzaju zaburzeń mowy – ćwiczenia wspomagające artykulację, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia stymulujące językowy rozwój ucznia, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Program zajęć jest uzależniony i dostosowany do możliwości i potrzeb ucznia.

 

Socjoterapia

 

  

K L U B   D L A   R O D Z I C Ó W

 

Od stycznia 2012 roku na terenie szkoły działa Klub dla rodziców. Rodzice wszystkich uczniów gimnazjum mogą spotkać się z zaproszonymi specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorem sądowym sądu rodzinnego, pracownikami stowarzyszeń i fundacji, psychologiem, pedagogiem.

Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych, w dni zebrań z rodzicami.

 

 

P R A W A   D Z I E C K A  

 

N I E P E Ł N O S P R A W N E G O

 

Na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dziecko niepełnosprawne ma prawo:

 1. Do wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Do odroczenia obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 3. Do nauki.
 4. Do pobierania nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.
 5. Do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych, także w szkołach ogólnodostępnych.
 6. Do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.
 7. Do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok.
 8. Do korzystania z opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej, w tym indywidualnych zajęć specjalistycznych; rewalidacji, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej, socjoterapii.
 9. Do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych.
 10. Do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci
  i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej - Oddziały Gimnazjalne
  ul. Żelazna 71
  00-871 Warszawa
 • (22) 620-24-44

Mapa