Nawigacja

Statut Regulamin ucznia Koncepcja pracy szkoły

Regulaminy

Statut

STATUT

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Powstania Warszawskiego

w Warszawie

 

           Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 ze zmianami) zwanej dalej Ustawą, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12 poz. 96), Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. nr 61 poz. 624), a także na podstawie uchwały nr 39/U/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie założenia gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz granic ich obwodów oraz niniejszego statutu, Uchwała nr XXVIII/573/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r., Uchwała nr LXXI/2244/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ustala się następującą nazwę Gimnazjum:

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego

 1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Miasto Stołeczne Warszawa

 2. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 3. Siedziba Gimnazjum nr 45 znajduje się w Warszawie przy ul. Żelaznej 71.

 4. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

 1. Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego

 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum

 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum

 4. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów i rodziców oraz opiekunów prawnych Gimnazjum

 5. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden oddział w Gimnazjum

 1. Nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Gimnazjum. Gimnazjum jest w rozumieniu Ustawy publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.

 2. Gimnazjum posiada sztandar i ceremoniał.

 3. Święto Szkoły obchodzone jest w rocznicę nadania Gimnazjum imienia i przypada w ostatnim tygodniu września nie później niż 2 października.

 4. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.

 5. Gimnazjum prowadzi w cyklu kształcenia nauczanie w klasach I – III, klasy są dzielone na oddziały zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Obwód Gimnazjum ustala dokument określony ustawą.

 7. Gimnazjum jest jednostką budżetową.

 

Rozdział II

Cele i zadania Gimnazjum

§ 2

 1. Gimnazjum kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka.

 2. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. wprowadza w świat wiedzy naukowej ujmowanej dyscyplinarnie poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

 2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,

 3. wprowadza w świat kultury i sztuki,

 4. rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,

 5. pomaga w podejmowaniu uczniom i ich opiekunom decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji,

 6. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.

 1. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się w klasach integracyjnych zorganizowanych na różnych poziomach nauczania w zależności od potrzeb ucznia i możliwości szkoły.

 2. W Gimnazjum realizuje się WSO oraz  program wychowawczy i profilaktyczny, będące częścią niniejszego Statutu w postaci aneksów.

 3. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej i światopoglądowej, pozwalając im oraz ich rodzicom na swobodne decyzje dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 4. Gimnazjum zapewnia uczniom pełne prawa do wolności sumienia oraz wychowania w duchu tolerancji.

 5. Gimnazjum rozwija postawy patriotyczne przejawiające się w poszanowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego jako części składowej kultury europejskiej i światowej.

 6. Gimnazjum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności.

 7. Gimnazjum kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

 

§ 3

 1. Każdy uczeń napotykający trudności w opanowaniu treści nauczania przewidzianych programem ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje pedagog szkolny.

 3. Elastycznego dostosowania treści i metod kształcenia do możliwości psychofizycznych ucznia dokonuje nauczyciel przedmiotu w oparciu o indywidualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą uczęszczanie do Gimnazjum, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych Dyrektor na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne.

 5. Nauczyciel-wychowawca pracujący z uczniem niepełnosprawnym jest zobowiązany do:

 1. zapoznania się z dokumentacją szkolną ucznia, w szczególności z wynikami badań pedagogicznych, psychologicznych i lekarskich,

 2. zapoznania się z materiałami metodycznymi odnoszącymi się do kształcenia danego typu uczniów z odchyleniami od normy rozwoju,

 3. opracowania programu pracy wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym przy współpracy z pedagogiem wspierającym,

 4. tworzenia atmosfery akceptacji ucznia niepełnosprawnego w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. W Gimnazjum można dodatkowo tworzyć oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne, oddziały przysposabiające do pracy i terapeutyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4

1.     Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach materialnych udziela się doraźnej pomocy materialnej ze środków budżetowych przeznaczonych na ten cel zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5

     1. Gimnazjum umożliwia uczniom dodatkowe rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych poprzez:
               1)      udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
               2)      pracę w kołach zainteresowań.
   2. Uczniom wybitnie zdolnym Gimnazjum umożliwia realizację indywidualnego programu lub toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

 1. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych.

 2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie planowanych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych odpowiada prowadzący te zajęcia nauczyciel lub instruktor.

 3. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się tam urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, oraz niezwłocznie powiadomić Dyrektora.

 4. Podczas zajęć poza terenem Gimnazjum opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, któremu powierzono oddział lub grupę, postępując zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. W trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum za bezpieczeństwo uczniów (uczestników wycieczki) odpowiada kierownik wycieczki wraz z opiekunami grup wycieczkowych; kierownikiem wycieczki oraz opiekunami grup wycieczkowych mogą być tylko nauczyciele Gimnazjum. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 6. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami przed zajęciami i w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez monitoring w szkole i na terenie przylegającym oraz organizowanie dyżurów nauczycielskich zgodnie z harmonogramem dyżurów:

 1. nauczyciele pełniący dyżury mają obowiązek aktywnie reagować na wszelkie niewłaściwe postawy uczniów oraz kontrolować ich we wszystkich miejscach, w których przebywają,

 2. nieobecność na dyżurze podlega odpowiedzialności określonej w Kodeksie Pracy i ,,Regulaminie wymierzania kar porządkowych pracownikom Gimnazjum”.

 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela.

 1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów i pracowników, jak np. niskie temperatury w pomieszczeniach, awarie, uszkodzenia obiektu itp., Dyrektor może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 7

 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

 3. Uczniowie każdego oddziału bądź ich rodzice (przyjmując zasadę, że oboje rodzice dysponują jednym głosem) – na zebraniu ogólnym w obecności co najmniej 2/3 zapisanych w tym oddziale uczniów bądź reprezentujących tych uczniów rodziców – mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o powierzenie funkcji wychowawcy tego oddziału wybranemu nauczycielowi w tym oddziale. Wniosek jest dla Dyrektora wiążący.

 4. Uczniowie każdego oddziału bądź ich rodzice – w trybie określonym w §7 ust. 3 – mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o odwołanie nauczyciela, któremu powierzono funkcję Wychowawcy danego oddziału. W takim przypadku przewiduje się następującą procedurę postępowania:

 1. Dyrektor bada sprawę i zajmuje stanowisko w formie decyzji administracyjnej,

 2. forma badania obejmuje: wysłuchanie zainteresowanego nauczyciela, analizę dokumentacji przebiegu procesu wychowawczego, rozmowy z zainteresowanymi stronami,

 3. decyzja o odwołaniu z funkcji Wychowawcy następuje po udowodnieniu rażących zaniedbań w pracy Wychowawcy.

 

§ 8

Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie o Systemie Oświaty i jako szkoła publiczna:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 2. Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc uczniów zamieszkałych poza obwodem.

 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 4. Realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum.

 5. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

 

Rozdział III

Organy Gimnazjum

§ 9

 1. Organami Gimnazjum są:

 1. dyrektor Gimnazjum, zwany w niniejszym Statucie Dyrektorem,

 2. rada pedagogiczna Gimnazjum, zwana w niniejszym Statucie Radą Pedagogiczną,

 3. rada rodziców Gimnazjum, zwana w niniejszym Statucie Radą Rodziców,

 4. samorząd uczniowski Gimnazjum, zwany w niniejszym Statucie Samorządem Uczniowskim.

 1. Kompetencje organów Gimnazjum wynikają z Ustawy oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

 2. Dopuszcza się możliwość utworzenia Rady Szkoły, jeżeli do Dyrektora wpłynie jednocześnie wniosek w sprawie jej utworzenia dwóch spośród następujących podmiotów: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców bądź Samorządu Uczniowskiego. W tym przypadku Dyrektor działa zgodnie z Ustawą.

 3. Organy Gimnazjum, z wyjątkiem Dyrektora, działają w oparciu o własne regulaminy dopuszczone Ustawą, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

 

§ 10

Dyrektor

 1. Dyrektor w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, organizuje działalność szkolnej służby zdrowia, dążąc do objęcia uczniów opieką pielęgniarki szkolnej,

 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 5. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o wstrzymaniu organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

 6. realizuje postanowienia organów nadzorujących,

 7. zapewnia warunki dla realizacji statutowych zadań Gimnazjum, dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, o odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania,

 8. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zdań oraz doskonalenia zawodowego: wnioskuje i opiniuje kierowanie pracowników na studia podyplomowe, kursy kwalifikujące i przedmiotowo-metodyczne,

 9. dysponuje środkami zarówno budżetowymi, jak i pozabudżetowymi, określonymi w planie finansowym Gimnazjum, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 1. dysponuje środkami tworzącymi konto specjalne,

 2. organizuje i nadzoruje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum,

 3. reguluje wewnętrzną działalność Gimnazjum wydawaniem zarządzeń wewnętrznych zawartych w ,,Książce Zarządzeń”,

 4. podejmuje decyzje administracyjne zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,

 5. prowadzi ścisłą współpracę z Radą Szkoły i Radą Rodziców, gdy takie powstaną,

 1. udziela godzin do dyspozycji Dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami,

 2. nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Gimnazjum,

 3. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor ustala Program Wychowawczy szkoły i Program Profilaktyki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska w sprawie tych programów porozumienia z Radą Pedagogiczną.

 2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum,

 2. oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz oceny jakości i efektywności pracy pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. wysokości wynagrodzenia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w granicach określonych odrębnymi przepisami oraz posiadanymi środkami,

 4. ustalania zakresów czynności i kompetencji nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,

 5. ustalania zakresów czynności pracowników administracji i obsługi,

 6. nadzorowania pracy administracji i obsługi,

 7. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum,

 8. występowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z wnioskami do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Ministra Edukacji Narodowej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum,

 9. opracowuje i zatwierdza ,,Regulamin porządkowy pracy”, ,,Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gimnazjum”, po przeprowadzeniu konsultacji ze związkami zawodowymi.

 

                                                                               § 11

Przy Dyrektorze może działać Zespół Kierowniczy, pełniący funkcje doradcze i opiniodawcze, w skład którego wchodzą osoby powołane na stanowiska kierownicze oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

 

§ 12

 1. W Gimnazjum może być utworzone stanowisko wicedyrektora na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Powołania na stanowiska kierownicze i odwołania z nich dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

 

§ 13

Wicedyrektor

 1. Wicedyrektorem może być nauczyciel mianowany, posiadający co najmniej 3-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć.

 2. Wicedyrektor w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad podległymi mu nauczycielami i agendami szkolnymi,

 2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz współdziała z Dyrektorem w stwarzaniu warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

 3. współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

 4. współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji postanowień organów nadrzędnych,

 5. wspomaga Dyrektora w realizacji statutowych zadań Gimnazjum, dbając o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania,

 6. wspomaga Nauczycieli i Wychowawców w realizacji ich zadań,

 7. współpracuje z Dyrektorem w opracowaniu dokumentów programowo-organizacyjnych Gimnazjum,

 8. prowadzi stałą współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, utrzymuje kontakty z Uczniami i ich Rodzicami,

 9. organizuje zastępstwa za nieobecnych Nauczycieli,

 10. kontroluje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w zakresie mu powierzonym,

 11. zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

 12. z upoważnienia Dyrektora reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz.

 1. Wicedyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Gimnazjum podczas pełnionego bieżącego nadzoru nad szkołą.

 2. Wicedyrektor ma prawo do:

 1. podejmowania decyzji w sprawach dotyczących procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w zakresie mu powierzonym,

 2. formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio Nauczycieli,

 3. wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla Nauczycieli bezpośrednio mu podlegających,

 4. wyrażania opinii w sprawach dotyczących oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Nauczycieli,

 5. wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracowników niepedagogicznych,

 6. używania pieczątki osobowej z tytułem ,,Wicedyrektor Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem zadań i kompetencji.

 1. Nauczyciel może być odwołany z funkcji Wicedyrektora przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 2. Nauczyciel może być odwołany z funkcji Wicedyrektora na własną prośbę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 14

Rada Pedagogiczna

 1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor szkoły.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządzany jest protokół.

 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy Przewodniczącego, organu prowadzącego, a także co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum,

 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,

 6. tworzenie, zatwierdzanie i nowelizowanie wszystkich regulaminów wewnętrznych, oprócz regulaminów innych organów Gimnazjum oraz regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych, po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 7. inne wynikające z obowiązującego prawa oświatowego.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego Szkoły,

 3. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych.

 1. Zagadnienia, które zgodnie z Ustawą Rada Pedagogiczna opiniuje, określa ,,Regulamin Rady Pedagogicznej”.

 2. Rada Pedagogiczna ustala, w drodze uchwały, szkolny zestaw programów nauczania oraz zestaw podręczników.

 3. Do czasu, gdy w Gimnazjum nie działa Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna przejmuje jej kompetencje zgodnie z Ustawą.

 4. Szczegółowo zadania i organizację Rady Pedagogicznej określa ,,Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum”.

 5. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze członek Rady Pedagogicznej może otrzymać nagrodę Dyrektora. Kryteria przyznawania nagród określa ,,Regulamin nagradzania nauczycieli Gimnazjum”.

 6. Nagrodę Dyrektora przyznaje Dyrektor na wniosek Wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Komisji ds. przyznawania nagród.

 7. Kryteria i tryb przyznawania innych nagród, odznaczeń i tytułów honorowych regulują odrębne przepisy.

 8. Członek Rady Pedagogicznej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w odrębnych przepisach.

 9. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy członek Rady Pedagogicznej podlega karom porządkowym określonym w ,,Regulaminie wymierzania kar porządkowych pracownikom Gimnazjum”.

 

§ 15

Rada Rodziców

 1. W Gimnazjum może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację Rodziców.

 2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.

 3. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł.

 4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

§ 16

 1. Rodzice i Nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. Współpraca ta opiera się na:

 1. bezpośrednich, ustalonych przez Dyrektora i przewodniczącego Rady Rodziców, zebraniach ogólnych, organizowanych na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na semestr,

 2. zebraniach klasowych Rodziców z Wychowawcami organizowanych wg harmonogramu w określoną środę miesiąca,

 3. indywidualnych spotkaniach odbywających się z inicjatywy Rodziców bądź Nauczycieli.

 1. W ramach zebrań i spotkań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Rodzice powinni zapoznać się:

 1. ze Statutem Gimnazjum i każdorazowymi jego nowelizacjami,

 2. z Programem Wychowawczym Gimnazjum,

 3. z zamierzeniami i zadaniami dydaktycznymi oraz wychowawczymi,

 4. z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 1. Rodzice mają prawo uzyskać:

 1. rzetelne informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 2. informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 1. Na okresowe spotkanie z Rodzicami Wychowawcy przygotowują pisemne informacje o wynikach nauczania i frekwencji Uczniów.

 2. Rodzice w porozumieniu z Wychowawcą mogą czynnie uczestniczyć w działaniach wychowawczych takich jak wycieczki, lekcje wychowawcze, prace społeczne, imprezy kulturalne i rozrywkowe, klasowe i szkolne.

 3. Rodzice Ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem Ucznia do Gimnazjum,

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania Ucznia na zajęcia szkolne, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnia ono obowiązek szkolny poza szkołą,

 3. zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 4. zapewnienia Uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu Dyrektora.

 

§ 17

Samorząd Uczniowski

 1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski.

 2. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele Uczniów Gimnazjum.

 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw Uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

 6. prawo wyboru Nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

 7. prawo do wyrażania opinii o pracy Nauczyciela, który na mocy odrębnych przepisów podlega ocenie pracy.

 1. Szczegółowo organizację i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ,,Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum” uchwalony przez ogół Uczniów w głosowaniu równym tajnym i powszechnym.

 

§ 18

Stowarzyszenia i organizacje

 1. W Gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których głównym celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyraża Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 19

Sposoby rozwiązywania sporów między organami Szkoły

 1. Kwestie sporne organów działających w Gimnazjum rozwiązywane będą w drodze negocjacji.

 2. W kwestiach spornych do negocjacji i ugody powinien doprowadzić Dyrektor Gimnazjum (o ile nie jest jedną ze stron).

 3. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor Gimnazjum, do negocjacji i ugody może doprowadzić inny organ działający na terenie Gimnazjum. W przypadku braku porozumienia spór powinien rozstrzygnąć organ prowadzący.

 4. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej.

 5. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma wyznacza termin rozmowy.

 6. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć Wychowawca, Pedagog lub Psycholog szkolny.

 7. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, Dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 30 dni.

 

Rozdział IV

Organizacja Gimnazjum

 

§ 20

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

 3. W arkuszu organizacji zamieszcza się:

 1. liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 2. ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.

 1. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.

 

§ 21

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Gimnazjum są:

 1. oddział złożony z Uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. oddział klasowy integracyjny złożony z Uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania oraz Uczniów niepełnosprawnych realizujących programy nauczania dostosowane do ich potrzeb i możliwości zgodnie z orzeczeniem kwalifikacyjnym poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. W Gimnazjum można tworzyć oddziały sportowe, oddziały dwujęzyczne, oddziały przysposabiające do pracy, oddziały specjalne i terapeutyczne według odrębnych przepisów.

 

§ 22

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 Uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 Uczniów.

 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 Uczniów lub mniej niż 30 Uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

 4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 Uczniów.

 

§ 23

 1. Organizację stałych, obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w szczególności w następujące dni:

 1. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

 2. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 3. z okazji rekolekcji szkolnych,

 4. w dniu święta patronalnego Szkoły.

 1. W dniach określanych corocznie przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć po odpracowaniu w innym terminie.

 2. Wszelkie zmiany dokonywane w tygodniowym rozkładzie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych przekazywane są do wiadomości Nauczycieli, Rodziców i Uczniów w formie decyzji organizacyjnych Dyrektora lub Wicedyrektora.

 

§ 24

 1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 3. Przerwa międzylekcyjna nie może trwać krócej niż 10 minut, z wyłączeniem przerwy przeznaczonej na spożycie obiadu w stołówce szkolnej, która nie może trwać krócej niż 20 minut.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć uchwałę o innym czasie trwania przerw międzylekcyjnych.

 5. Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być również prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych w formie m.in.:

 1. wycieczek,

 2. tzw. ,,zielonych szkół” lub ,,szkół zimowych”,

 3. kół lub zespołów zainteresowań.

 1. Szkoła może prowadzić również zajęcia dodatkowe lub nadobowiązkowe za zgodą i ze środków organu prowadzącego, Rady Rodziców lub Rodziców, które w takim przypadku określają liczbę uczestników.

 

§ 25

Tworzenie i organizacja pracy w oddziałach integracyjnych

 1. Organizacja i zasady pracy oddziałów integracyjnych:

 1. liczba Uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 Uczniów niepełnosprawnych.

 2. na jednym poziomie może istnieć więcej niż jedna klasa integracyjna.

 3. w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 4. nauczyciel pełniący funkcję nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, a ponadto zna i rozumie potrzeby uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się, zna rożne metody i formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

 5. na wniosek Rodziców dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w czasie zajęć edukacyjnych i przerw dziecku może towarzyszyć asystent (pomoc nauczyciela) nie będący nauczycielem.

 6. dzieciom niepełnosprawnym w oddziale integracyjnym zapewnia się:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym,

 2. odpowiednie warunki do nauki,

 3. realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do zaburzeń i odchyleń rozwojowych,

 4. zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne,

 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 1. Plan wychowawczy w klasach integracyjnych jest opracowywany wspólnie przez Wychowawcę oraz Nauczyciela wspomagającego i dopasowany do potrzeb zespołu klasowego.

 2. Dyrektor Szkoły może zwolnić Ucznia niepełnosprawnego z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na dany okres, na podstawie pisemnego podania Rodziców.

 3. Jeżeli Uczeń realizuje ogólną, tę samą podstawę programową co zdrowi rówieśnicy, nie wolno zwalniać go z żadnych innych zajęć niż wymienione powyżej, w szczególnych przypadkach można zmienić organizację nauczania danego przedmiotu. Uczeń niepełnosprawny na koniec semestru i roku szkolnego uzyskuje oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych.

 4. Na podstawie opinii z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na pisemny wniosek Rodziców Dyrektor szkoły może zwolnić Ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego.

 5. Tryb przyjmowania uczniów niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych:

 1. Rodzice dziecka niepełnosprawnego, ubiegającego się o przyjęcie go do klasy integracyjnej, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. pisemnej prośby o przyjęcie dziecka;

 2. aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej wraz z wynikami pełnych badań psychologicznych
  i pedagogicznych;

 1. Terminy składania dokumentów wymienionych  w punkcie a) corocznie ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Pedagogiem szkolnym i informuje o tym Rodziców.

 2. Szczegółowe zasady przyjęcia dziecka do klasy i określa „Regulamin rekrutacji do klas pierwszych”

 3. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do szkoły podejmuje Dyrektor
  w porozumieniu z zespołem do spraw integracji.

 

§ 26

Oddziały przysposabiające do pracy

 1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

 2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza nim na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.


§ 27

Klasy terapeutyczne

 1. Na powstanie klasy terapeutycznej zgodę wyraża organ prowadzący.

 2. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

 3. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych według obowiązujących w Gimnazjum programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb uczniów.

 4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi od 10 do 15. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów może być niższa.

 5. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

 6. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga zgody rodziców.

 

§ 28

Praktyki nauczycielskie

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 29

Biblioteka

 1. Biblioteka szkolna:

 1. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

 2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

 3. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

 4. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

 5. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

 6. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

 7. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

 8. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

 9. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 10. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 1. Szczegółową organizację pracy i zasady udostępniania zbiorów określa ,,Regulamin biblioteki Gimnazjum”.

 

§ 30

Obiady

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 2. Przewiduje się możliwość całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia. Koszty obiadów pokrywa OPS.

 

§ 31

Świetlica

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, można organizować świetlicę.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 3. Szczegółowo organizację świetlicy i zakres czynności jej pracowników określa ,,Regulamin świetlicy Gimnazjum”.

 

§ 32

 1. Bazę służącą realizacji celów statutowych Gimnazjum stanowią:

 1. pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne) przeznaczone do nauki poszczególnych przedmiotów,

 2. biblioteka z czytelnią,

 3. gabinet lekarski,

 4. pokój nauczycielski,

 5. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

 6. sala gimnastyczna,

 7. boisko szkolne,

 8. szatnia,

 9. stołówka szkolna,

 10. świetlica,

 11. siłownia.

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

 

§ 33

 1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasady ich zatrudniania określają odrębne przepisy.

 2. Nauczyciele obowiązani są sumiennie realizować zadania związane z podstawowymi funkcjami Gimnazjum: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Ponoszą odpowiedzialność za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

 3. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. kształcenie na podstawie planów nauczania i podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych oraz programów dopuszczonych do stosowania w gimnazjach publicznych przez Ministra Edukacji Narodowej,

 2. opracowywanie wynikowych planów nauczania do prowadzonych przedmiotów nauczania w całym cyklu kształcenia określonego przedmiotu w danym zespole uczniów,

 3. systematyczne i skuteczne realizowanie programu nauczania, przy czym nauczyciel w swej pracy ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz wyboru spośród zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego podręczników i innych środków dydaktycznych,

 4. aktualizowanie treści programowych i dostosowywanie ich do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, gospodarczej i technicznej kraju,

 5. wiązanie treści teoretycznych z praktyką,

 6. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

 7. dostosowywanie metod pracy do zdolności percepcyjnych uczniów,

 8. udzielanie indywidualnej pomocy uczniom, aby mogli zrozumieć trudniejsze zagadnienia programowe i przezwyciężyć trudności z przyswajaniem materiału,

 9. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
  w szkołach i placówkach publicznych,

 10. utrzymywanie w jak najlepszym stanie i sprawności technicznej pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego,

 11. wzbogacanie wyposażenia potrzebnego do pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 12. respektowanie w pełnym zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i opracowanego na tej podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

 13. informowanie uczniów i rodziców przed zakończeniem roku szkolnego o ocenach rocznych proponowanych uczniom; informacja musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem rodziców na przygotowanej przez wychowawcę liście, którą dołącza do dokumentacji klasy. Jeżeli rodzic nie przyszedł do szkoły w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia go telefonicznie, a w razie potrzeby listem poleconym, potwierdzając fakt notatką służbową dołączoną do dokumentacji klasy.

 14. doskonalenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podnoszenie poziomu przygotowania merytorycznego,

 15. wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku powierzenia ich przez Dyrektora,

 16. pełnienie międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich według harmonogramu dyżurów,

 17. uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i realizowanie przyjętych przez nią uchwał,

 18. wykonywanie zadań wynikających z planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum na dany rok szkolny,

 19. współdziałanie z rodzicami uczniów poprzez zasięganie i udzielanie informacji dotyczących zachowania postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 

 

§ 34

Nauczyciele

 1. Nauczyciele mają prawo do:

 1. wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Gimnazjum,

 2. zapoznania się, przed ich zatwierdzeniem, z propozycjami przydziału dodatkowych zajęć wykonywanych w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego,

 3. zapoznania się i ustosunkowania do treści zapisu w karcie oceny pracy nauczyciela,

 4. niewyrażenia zgody na przyjęcie obowiązków wychowawcy więcej niż jednej klasy,

 5. zgłaszania wniosków dotyczących innowacji i eksperymentów dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych Gimnazjum,

 6. korzystania z ulg i świadczeń przysługujących dokształcającym się i doskonalącym swoje kwalifikacje nauczycielom,

 7. otrzymywania pomocy merytorycznej i metodycznej oraz opieki doświadczonego nauczyciela, a w przypadku odbywania stażu opiekuna stażu, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 8. odmowy wykonania polecenia służbowego Dyrektora bądź Wicedyrektora, jeżeli wynika ono z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie jest sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem szkoły lub dobrem publicznym.

 

§ 35

Zespoły przedmiotowe

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
  w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.

 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 3. W Gimnazjum powołuje się następujące zespoły przedmiotowe:

 1. zespół przedmiotów humanistyczno-artystycznych,

 2. zespół przedmiotów matematycznych,

 3. zespół przedmiotów przyrodniczych,

 4. zespół języków obcych,

 5. zespół wychowania fizycznego.

 1. Pracą zespołu przedmiotowego lub problemowo-zadaniowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący (kierownik zespołu).

 2. Zespół może współdziałać z doradcą metodycznym.

 3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,

 2. doskonalenie metod organizacji pracy dydaktycznej,

 3. uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

 4. dostosowywanie treści programowych do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, gospodarczej i technicznej kraju,

 5. akceptowanie zmian programowych i wnioskowanie do Dyrektora o ich zatwierdzenie,

 6. opiniowanie opracowanych przez nauczycieli autorskich programów i rozkładów materiału nauczania,

 7. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

 8. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 9. opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności uczniów
  z poszczególnych przedmiotów lub grupy przedmiotów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 10.  analizowanie wyników egzaminów końcowych,

 11.  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

§ 36

Wychowawca

 1. Opiekę nad klasą sprawuje wychowawca klasy, zwany w niniejszym Statucie Wychowawcą.

 2. Zadaniem Wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój poszczególnych uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 3. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych,

 4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

 5. kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem ich godności osobistej.

 1. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wychowawca:

 1. otacza opieką każdego wychowanka,

 2. poznaje środowisko domowe uczniów, ich sytuację rodzinną, zdrowotną oraz wychowawczą,

 3. wspiera psychicznie uczniów w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i szkolnych,

 4. pomaga uczniom szczególnie zdolnym w rozwijaniu zainteresowań, doskonaleniu wiedzy i podejmowaniu decyzji zawodowych,

 5. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół wychowanków,

 6. ustala tematykę i formy oraz prowadzi zajęcia tematyczne na godzinach z wychowawcą po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora,

 7. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego w klasie i koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności czy niepowodzenia),

 8. informuje (we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów) uczniów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach rocznych,

 9. informuje (we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów) uczniów i ich rodziców na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie zachowania; potwierdzeniem jest podpis rodzica w dzienniku lekcyjnym lub na przygotowanej przez wychowawcę liście, którą dołącza do dokumentacji klasy. Jeżeli rodzic nie przyszedł do szkoły w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia go telefonicznie, a w razie potrzeby listem poleconym, potwierdzając fakt notatką służbową dołączoną do dokumentacji klasy.

 10. utrzymuje kontakty zbiorowe i indywidualne z rodzicami w celu:

 1. poznawania i ustalania potrzeb wychowawczo-opiekuńczych uczniów,

 2. udzielania rodzicom pomocy wychowawczej,

 3. włączania rodziców w życie klasy i szkoły.

 1.  współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologami poradni pedagogicznych i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

 2.  może wnioskować o pomoc specjalistyczną:

 1. indywidualną opiekę pedagoga szkolnego,

 2. skierowanie na badania psychologiczne,

 3. zorganizowanie zajęć wyrównawczych, zorganizowanie zajęć terapeutycznych,

 1.  wnioskuje lub opiniuje podania o pomoc materialną dla uczniów będących w szczególnie trudnej sytuacji losowej,

 2. ustala oceny zachowania uczniów swojej klasy zgodnie z odnośnym regulaminem,

 3. wnioskuje przyznawanie nagród lub stosowanie kar dla uczniów,

 4. wyraża swoją opinię w sprawie ucznia, który ma powtarzać klasę,

 5. rozstrzyga konflikty między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami,

 6. prowadzi dokumentację: plany pracy wychowawczej, dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa ukończenia klasy, świadectwa ukończenia Gimnazjum, okresowe i roczne sprawozdania i zeszyt wychowawcy.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, Wicedyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz właściwych instytucji oświatowych i naukowych, jak również organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci.

 2. Działalność Wychowawcy może przybierać różne formy, a w szczególności:

 1. planowanych godzin wychowawczych,

 2. zajęć pozalekcyjnych,

 3. prelekcji i spotkań z zaproszonymi osobami,

 4. wycieczek dydaktycznych, kulturalnych i turystycznych integrujących społeczność gimnazjalną,

 5. imprez rozrywkowych na terenie Gimnazjum,

 6. obchodów świąt narodowych (przygotowanie uroczystych apeli, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych itp.),

 7. prezentowania twórczości własnej wychowanków, zbiorów kolekcji itp.,

 8. realizacji samorządności na forum klasy i Gimnazjum,

 9. udziału w pracach na rzecz środowiska szkolnego,

 10. kultywowania tradycji Gimnazjum.

 

§ 37

Zespół Wychowawczy

 1. Nauczyciel Wychowawca wchodzi w skład Zespołu Wychowawczego, którego cele i zadania obejmują:

 1. określanie podstawowych kierunków działań wychowawczych na dany rok szkolny,

 2. bieżącą analizę sytuacji wychowawczej w danej klasie lub Gimnazjum,

 3. korygowanie procedury wystawiania ocen zachowania,

 4. opracowywanie wskazówek do działań wychowawczych nauczycieli.

 1. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą ponadto:

 1. pedagog szkolny, jako przewodniczący,

 2. wicedyrektor,

 3. socjoterapeuta,

 4. psycholog,

 5. inni nauczyciele.

 1. Z zebrań zespołu wychowawczego przewodniczący sporządza notatki.

 

§ 38

Nauczyciel Wspomagający

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

 1. wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czasie zajęć edukacyjnych,

 2. opracowywanie na każdy rok szkolny indywidualnych planów edukacyjnych zgodnych z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych,

 3. współpraca z nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem,

 4. budowanie integracji pomiędzy uczniami jednej klasy, a także całej szkoły,

 5. wspieranie rodziców uczniów niepełnosprawnych,

 6. gromadzenie materiałów, w tym sprawdzianów, do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

§ 39

Pedagog szkolny

 1. Pedagog szkolny jest przewodniczącym Zespołu Wychowawczego, wspomaga nauczycieli i rodziców w działalności wychowawczej. Głównym jego zadaniem jest wspieranie:

 1. młodzieży w rozwiązywaniu problemów powstających na tle:

 1. konfliktów rodzinnych,

 2. niepowodzeń szkolnych,

 3. zaburzeń rozwojowych,

 4. niedomagań zdrowotnych,

 5. trudności materialnych i innych.

 1. nauczycieli:

 1. w diagnozowaniu sytuacji życiowej uczniów,

 2. w codziennej pracy z młodzieżą,

 3. w pracy z uczniami trudnymi,

 1. rodziców poprzez:

 1. udzielanie porad pedagogicznych,

 2. pośrednictwo w kontaktach z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi poradniami dla młodzieży.

 1. Pedagog szkolny podejmuje działania polegające na:

 1. integrowaniu społeczności uczniowskiej oraz wyzwalaniu aktywności i samorządności młodzieży,

 2. prowadzeniu zajęć na tematy interesujące i ważne dla młodzieży,

 3. organizowaniu zajęć mających na celu pedagogizację rodziców,

 4. organizowaniu prelekcji dla młodzieży z zakresu wczesnej profilaktyki niedostosowania społecznego oraz oświaty zdrowotnej,

 5. uczestniczeniu w kursach, warsztatach i seminariach dokształcających,

 6. organizowaniu szkoleń dla pracowników Gimnazjum,

 7. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 8. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego Gimnazjum,

 9. wspieraniu działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

 10. planowaniu i koordynowaniu zadań realizowanych przez Gimnazjum na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy szkoła nie zatrudnia doradcy zawodowego,

 11. dokonywaniu diagnozy sytuacji życiowej młodzieży przebywającej w domach rodzinnych,

 12. dokonywaniu okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Gimnazjum,

 13. współpracy z Radą Rodziców, szkolną służbą zdrowia oraz innymi instytucjami edukacyjno-opiekuńczo-terapeutycznymi,

 14. monitorowaniu programu profilaktyki Gimnazjum.

 1. W Gimnazjum mogą być zatrudnieni socjoterapeuci, logopedzi, reedukatorzy, psycholog, doradca zawodowy w zależności od potrzeb.

 

§ 39a

Psycholog

Do zadań psychologa należy w szczególności:

1.      Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

2.      Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

3.      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4.      Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

5.      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

6.      Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

 

§ 40

Bibliotekarz

 1. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

 2. udostępnianie zbiorów na miejscu i ich wypożyczanie,

 3. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu edukacji czytelniczej,

 4. służenie radą w wyborze właściwych pozycji książkowych,

 5. śledzenie rynku wydawniczego pod kątem potrzeb biblioteki, zwłaszcza rynku podręczników szkolnych i opracowań metodycznych,

 6. informowanie nauczycieli o nowych podręcznikach i nowościach metodycznych,

 7. gromadzenie innych materiałów (czasopism, nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych), które mogą być przydatne w pracy dydaktycznej,

 8. współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami, zakładami pracy,

 9. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 10. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, pogłębianie nawyku czytania,

 11.  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

 12. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

 13. udział w kontroli zbiorów (skontrum).

 

§ 41

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Gimnazjum zatrudnia, oprócz nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi, zwanych pracownikami niepedagogicznymi.

 2. Zasady zatrudniania pracowników wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu określają odrębne przepisy. Pracowników tych zatrudnia i zwalnia Dyrektor. Przydziela też im odpowiednie zakresy obowiązków.

 3. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych podyktowana jest potrzebami Gimnazjum. Liczbę i rodzaj etatów proponuje Dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący, który zabezpiecza środki finansowe dla tej grupy pracowników.

 4. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Gimnazjum.

 5. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa ,,Regulamin porządkowy pracy”, który ustala Dyrektor z uwzględnieniem przepisów prawa.

 6. Zasady wynagradzania i inne świadczenia związane z pracą określa ,,Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych gimnazjum”, który ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 7. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy pracownik niepedagogiczny podlega karom porządkowym określonym w ,,Regulaminie wymierzania kar porządkowych pracownikom Gimnazjum.”.

 

Rozdział VI

Uczniowie Gimnazjum

§ 42

 1. Do Gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 do 15, jednak nie później niż do 18 roku życia.

 2. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa:

 1. Gimnazjum prowadzi ewidencję realizacji obowiązku szkolnego uczniów do 15 roku życia zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum.

 2. obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.

 3. Dyrektor Gimnazjum prowadzi nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego, który sprowadza się do podejmowania wszelkich działań w stosunku do uczniów i rodziców, zmierzających w kierunku jego skutecznego wypełniania.

 4. w przypadku niewypełnienia obowiązku szkolnego wdrożenie postępowania przymusowego wobec rodziców powinno być poprzedzone działaniami, o których mowa w ust. 2, pkt 3,

 5. wnioski o egzekucję administracyjną realizuje organ prowadzący,

 6. ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki prowadzi sekretariat Gimnazjum, a nadzór nad ich wypełnianiem przez młodzież w wieku 16-18 lat sprawuje organ prowadzący.

 1. W Gimnazjum realizują obowiązek szkolny uczniowie z obwodu Gimnazjum legitymujący się świadectwem ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

 2. Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej jest zalogowanie w systemie naboru elektronicznego i dokonanie wyboru Gimnazjum oraz wynik postępowania rekrutacyjnego.

 3. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:

 1. spotkanie informacyjne rodziców z Dyrektorem szkoły,

 2. składanie podań oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

 3. spotkanie kwalifikacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

 4. ogłoszenie list przyjętych uczniów.

Szczegółowe terminy ustala Dyrektor szkoły.

 1. Na prośbę rodziców przyjmowani są uczniowie spoza obwodu (również w trakcie realizacji nauki), o ile Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 2. W każdym przypadku rodzice uczniów spoza obwodu Gimnazjum składają pisemną deklarację, w której zobowiązują się do zabrania ucznia do gimnazjum obwodowego, jeśli nie spełnia on wymagań obowiązujących na ocenę zachowania co najmniej poprawną.

 3. Warunkiem przyjęcia ucznia obcokrajowca jest znajomość języka polskiego pozwalająca aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.

 4. Rodzic ucznia obcokrajowca komunikuje się ze szkołą w języku polskim.

 5. Rekrutację do Gimnazjum prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 6. Terminarz rekrutacji przebiega zgodnie z wytycznymi Kuratora Oświaty i Wychowania.

 7. Na wniosek rodziców ucznia mieszkającego w obwodzie Gimnazjum Dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczeń spełniający obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia Gimnazjum na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych przez Gimnazjum.

 8. W sytuacjach określonych odrębnymi przepisami uczeń może spełniać obowiązek szkolny w swoim domu w formie nauczania indywidualnego. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia, a w uzasadnionych przypadkach
  w Gimnazjum, na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 9. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Gimnazjum, a także przekonań religijnych i światopoglądowych – jeśli nie narusza tym dóbr innych osób,

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 7. obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 8. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

 1. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z następujących zajęć obowiązkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami:

 1. język obcy,

 2. wychowanie fizyczne,

 3. informatyka.

 1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 2. wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Gimnazjum.

     14 a. W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej do Dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga szkoły w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji.

     14b. O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) powinien być poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania, w zakresie dotyczącym ucznia, postanowień zawartych w Statucie i ,,Regulaminie ucznia Gimnazjum” .Uczeń powinien w szczególności:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu Gimnazjum,

 2. być otwartym na otaczający go świat i korzystać z różnych źródeł informacji,

 3. szanować tradycje, symbole narodowe i religijne,

 4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli i pracowników Gimnazjum,

 5. godnie reprezentować szkołę,

 6. korzystać właściwie z dóbr kultury i środowiska przyrodniczego,

 7. odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

 8. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum,

 9. szanować mienie szkoły i wszystkich osób w niej przebywających,

 10. przestrzegać zakazów:

 1. korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych i uroczystości szkolnych.

Złamanie zakazu używania przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego skutkuje konfiskatą w/w sprzętu. Może on być odebrany tylko przez Rodzica Ucznia. W przypadku nagminnego łamania zakazu stosuje się kary przewidziane w § 44.

 1. stosowania makijażu i farbowania włosów,

 2. przynoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,

 3. używania alkoholu i narkotyków oraz palenia papierosów.

 1. za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice.


§ 43

Nagrody

 1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej, reprezentowanie Gimnazjum na zewnątrz, pomoc w nauce innym uczniom oraz zachowanie jednostkowe, stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać nagrodę.

 2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

 1. pochwałę wychowawcy wobec uczniów danego oddziału,

 2. pochwałę Dyrektora wobec wszystkich uczniów Gimnazjum,

 3. list gratulacyjny do rodziców,

 4. zamieszczenie noty, podającej rodzaj osiągnięć ucznia, w prasie lokalnej,

 5. nagrodę rzeczową, w tym      Gimżelka – za wyjątkową działalność społeczną

                                                           Złotousta – za kulturę słowa.

 1. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród.

 

§ 44

Kary

 1. Za rażące zaniedbywanie się w obowiązkach szkolnych, za łamanie postanowień Statutu oraz zły wpływ na społeczność uczniowską uczeń podlega karom.

 2. Ustala się następujące rodzaje kar:

 1. ustne upomnienie lub nagana wychowawcy klasy,

 2. pisemne upomnienie lub nagana wychowawcy klasy z dołączeniem do arkusza ucznia na okres 6 miesięcy, z ograniczeniem do końca roku szkolnego,

 3. ustne upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły,

 4. pisemne upomnienie lub nagana dyrektora szkoły z dołączeniem do arkusza ucznia na okres 2lat,

 5. zawieszenie w prawach ucznia w zakresie dotyczącym reprezentowania szkoły i uczestniczenia w zajęciach nadobowiązkowych,

 6. dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy.

 1. W przypadkach zastosowania wobec ucznia kolejno wszystkich rodzajów kar wymienionych w ust. 2, jeżeli nadal zaniedbuje się on w obowiązkach szkolnych, łamie postanowienia Statutu i regulaminów wewnętrznych, wywiera szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia takiego ucznia z listy uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4.

 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum za zgodą rodziców.

 3. Wniosek o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum Dyrektor składa na ręce Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 5. Od nałożonej kary uczeń bądź jego rodzice mogą odwoływać się do Dyrektora w terminie 3 dni, począwszy od dnia otrzymania wiadomości o zastosowaniu kary. Odwołanie wymaga formy pisemnej.

 6. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili rozstrzygnięcia.

 7. Dla zbadania zasadności odwołania Dyrektor powołuje w terminie 3 dni komisję
  w składzie:

 1. Wicedyrektor szkoły,

 2. Pedagog szkolny,

 3. Wychowawca oddziału, o ile nie był wymierzającym karę,

 4. dwóch członków Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego.

 1. Na prośbę odwołującego się ucznia może go w komisji odwoławczej reprezentować przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

 2. Komisja, po zapoznaniu się z rodzajem przewinień, za które nałożono karę, wysłuchuje zainteresowanego ucznia, analizuje adekwatność zastosowanej kary do stopnia winy i postanawia uchylić karę bądź utrzymać ją w mocy. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

§ 45

O przyznanej nagrodzie bądź zastosowanej karze Gimnazjum ma obowiązek informować rodziców ucznia pisemnie lub ustnie.

 

Rozdział VII

Rodzice

§ 46

Prawa Rodziców

Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z nauczycielami Gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zagadnień i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, w tym programu wychowawczego,

 2. znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

 3. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w celu uzyskania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce,

 4. porad psychologa i pedagoga szkolnego,

 5. występowania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami, opiniami dotyczącymi pracy placówki, a za pośrednictwem swoich reprezentantów do Kuratora Oświaty lub Organu Prowadzącego.

 

Przedstawiciele rodziców mają ponadto prawo do:

 1. opiniowania szkolnego zestawu programów nauczania,

 2. przedstawiania opinii o pracy nauczycieli przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego,

 3. typowania przedstawicieli do komisji rozpatrującej odwołania od oceny nauczyciela,

 4. typowania przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 

§ 47

Obowiązki Rodziców

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

 1. Zapisanie dziecka do Gimnazjum zgodnie z harmonogramem rekrutacji w roku, w którym dziecko kończy szkołę podstawową,

 2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne:

 1. w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice zobowiązani są usprawiedliwiać tę nieobecność w formie pisemnej w dzienniczku ucznia najpóźniej w ciągu tygodnia po powrocie dziecka do szkoły,

 2. w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień rodzice mają obowiązek powiadomić o tym Wychowawcę lub sekretariat szkoły.

 1. Złożenie podania do Dyrektora z prośbą o zwolnienie z zajęć nadobowiązkowych (religia, wychowanie do życia w rodzinie, dodatkowy język) do 10 września.

 2. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, wspieranie jego osiągnięć, otoczenie miłością i życzliwością,

 3. Wspieranie procesu nauczania i wychowania poprzez regularne kontakty z wychowawcą i nauczycielami w czasie zebrań i dni otwartych,

 4. Zapewnienie dziecku warunków do rozwoju fizycznego i duchowego w celu przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień,

 5. Udzielanie w miarę możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej Gimnazjum,

 6. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody spowodowane przez dziecko.


 

Rozdział VIII

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

W gimnazjum funkcjonuje wewnątrzszkolny system klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów. Ocenianiu podlegają:

 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia

 2. Zachowanie ucznia

 

§ 48

Cele oceniania

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.      Poinformowanie ucznia o:

1)      poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu i postępach w tym zakresie,

2)      jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

3)      skuteczności wybranych metod uczenia się,

4)      poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

2.      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3.      Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

4.      Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 49

Zakres oceniania

Zakres oceniania obejmuje:

1.      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców.

2.      Bieżące ocenianie, ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny śródrocznej zachowania.

3.      Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

4.    Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.   Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.      Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

7.      Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 50

Sposób informowania ucznia i jego rodziców

1.      Nauczyciele na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Potwierdzeniem jest odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym.

2.      Wychowawca klasy na pierwszej godzinie wychowawczej informuje uczniów o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny zachowania. Potwierdzeniem jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

3.      Wychowawca informuje rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, oraz o skutkach ustalenia rocznej nagannej oceny zachowania. Potwierdzeniem jest protokół z zebrania.

4.      WSO jest dostępny dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej. Kryteria oceniania zachowania są wywieszone w salach lekcyjnych.

5.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na prośbę ucznia nauczyciel wpisuje otrzymaną przez ucznia ocenę do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka. Rodzice powinni ocenę podpisać.

6.      Prace pisemne, sprawdzone i ocenione, nauczyciel omawia na lekcji i daje do wglądu uczniom. Rodzice mają wgląd w prace uczniów podczas zebrań i dni otwartych. Prace przechowuje się do końca roku szkolnego. Prace są niszczone po upływie terminu odwołania się od trybu wystawiania oceny.

7.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz  sprawdzone i ocenione kartkówki dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom do domu. 

8.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu.

9.      Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania  uzasadnienia oceny zgodnie z § 65, dotyczącym uzasadnienia oceny bieżącej, oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  sprawdzianu, sposobem oceniania pracy, a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzać notatki.

 

§ 51

Dostosowanie wymagań

1.      Nauczyciel ma obowiązek indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności przez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości ucznia, który:

1)      posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)      posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)      posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)      nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, ale jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.      W przypadku wychowania fizycznego – przy ustalaniu oceny należy brać pod uwagę także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

5.      Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki  na  podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

1)      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.5., uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie z zajęć  przekroczyło 50 % planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„ zwolniony” albo „ zwolniona”.

2)      Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 4 jest obowiązany być obecny na  lekcji.

6.      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki
w II semestrze jako ocenę roczną wpisuje się śródroczną ocenę klasyfikacyjną.

7.      Jeśli zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki wygasa w II semestrze, uczeń nadrabia zaległości w sposób uzgodniony z nauczycielem, a roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie bieżących ocen uzyskanych w całym roku szkolnym.

8.      Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

9.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 52

Sposoby wspomagania przez szkołę ucznia w uzupełnianiu braków w wiedzy
i umiejętnościach

Do sposobów wspomagania przez szkołę ucznia w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach należą:

1.    Zajęcia wyrównawcze.

2.    Zajęcia przygotowujące do egzaminów.

3.    Pomoc w odrabianiu prac domowych.

4.    Indywidualne konsultacje z nauczycielami.

5.    Zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, warsztaty psychologiczne,

6.    Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

7.    Pomoc pedagoga i psychologa.

 

§ 53

Sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia

w nauce

Rodzice są informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce poprzez:

1.    Zebrania z rodzicami – terminy wyznaczone na początku roku szkolnego.

2.    Dni otwarte – według ustalonego harmonogramu.

3.    W razie konieczności kontakt telefoniczny bądź list polecony,

4.    Spotkania indywidualne z wychowawcą / nauczycielem / pedagogiem / psychologiem szkolnym.

 

§ 54

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości. Systematycznie wzbogaca swą wiedzę poprzez czytanie książek i artykułów odpowiednich do wieku i korzysta z innych źródeł informacji. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów, zarówno w czasie lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych. Bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych lub wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu i odnosi w nich sukcesy.

 2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował materiał przewidziany programem, czyli wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł informacji. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. Bierze udział w konkursach przedmiotowych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z danym przedmiotem. Rozwiązuje dodatkowe zadania. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów.

 3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych. Jest aktywny w czasie lekcji. Opanował w stopniu dobrym wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe.

 4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. Wykonuje proste zadania. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień.

 5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. Jego wiedza posiada poważne braki, możliwe jednak do usunięcia w dłuższym okresie. Uczeń przejawia (niesystematycznie) pewne zaangażowanie w proces uczenia się.

 6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela w dłuższym okresie czasu. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.

 

§ 55

Skala ocen

1.    Bieżące ocenianie i śródroczne oraz roczne klasyfikowanie odbywa się według skali:

1)      stopień celujący – 6

2)      stopień bardzo dobry – 5

3)      stopień dobry – 4

4)      stopień dostateczny – 3

5)      stopień dopuszczający – 2

6)      stopień niedostateczny – 1

2.    Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym używanie wraz ze stopniami oznaczeń „+”; „-” np.        Stopień bardzo dobry minus – 5- Stopień dobry plus – 4+

3.    Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust.1 pkt 1–5.

4.    Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.

5.    Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Elektronicznym.

6.    Prace pisemne oceniane są według następujących kryteriów:

 

Ocena

liczba punktów

Celująca

100%

Bardzo dobra

99% - 91%

Dobra

90% - 76%

Dostateczna

75% - 51%

Dopuszczająca

50% - 31%

Niedostateczna

poniżej 31%

 

 

 

§ 56

Kryteria systemu oceniania

Składnikami stanowiącymi zakres oceny są:

1.      Zakres wiadomości i umiejętności.

Ocena opanowania przez ucznia wiadomości bierze pod uwagę zakres wiedzy, ogólność wiadomości, świadomość ich prawdziwości, wewnętrzne powiązanie treści wiadomości w układ.

 1. Rozumienie materiału naukowego.

1)      Rozumienie terminów i wyrażeń – występuje, gdy uczeń potrafi z pewnym wyrażeniem czy znakiem połączyć jego znaczenie i sens; jest w stanie na przykład na podstawie posiadanej wiedzy rozpoznać i nazwać spotkane realne skały i rozróżnić je.

2)      Rozumienie związków między zjawiskami i zdarzeniami oraz stosunków między pojęciami i sądami.

3)      Rozumienie całości nauki – rozumienie wielu różnych zjawisk przez łączenie z nimi jednej ogólnej przyczyny; rozumienie wielu różnych przyczyn oraz warunków przez łączenie ich z jednym ogólnym skutkiem jako celem.

 1. Umiejętności stosowania wiedzy. Oceniając pracę ucznia, należy brać pod uwagę rozwój jego umiejętności uczenia się. Ocenianie umiejętności stosowania wiedzy przez ucznia musi brać pod uwagę to, czy są to umiejętności teoretyczne, czy praktyczne, oraz to, czy umiejętności te pozwalają na zastosowanie wiedzy, czy nastąpiła poprawa.

 2. Kultura przekazywania wiadomości. Nauczanie szkolne posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, jednak musi przestrzegać poprawności językowej. Uczeń powinien przekazywać wiadomości językiem zbliżonym do literackiego i języka naukowego
  z danego przedmiotu. Obowiązuje to we wszystkich przedmiotach.

 

§ 57

Wymagania edukacyjne

Na wymagania edukacyjne składają się:

 1. Wymagania programowe:

Podstawowe:

Umiejętności najbardziej niezbędne, ważne w życiu, pozwalające wykonać proste zadania z życia codziennego.

Najbardziej przystępne elementy i treści nauczania, najprostsze
i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Ponadpodstawowe:

Umiarkowanie przystępne elementy treści, bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne na danym i na wyższym etapie kształcenia, pośrednio użyteczne w pozaszkolnych działaniach ucznia.

Trudne do opanowania elementy treści, najbardziej złożone
i unikalne, twórcze i oryginalne naukowo, odległe od bezpośredniej działalności pozaszkolnej ucznia.

Treści programowe wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku nauki szkolnej.

 1. Możliwości intelektualne ucznia.

 2. Wkład pracy ucznia.

 

§ 58

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wiedza i umiejętności uczniów mogą być sprawdzane poprzez:

1.      Pisemne prace klasowe uczniów po omówionej i utrwalonej partii materiału, zapowiadane.

2.      Sprawdziany obejmujące materiał kilku lekcji powiązany w logiczną całość, zapowiadane.

3.      Kartkówki – krótkie pisemne prace w różnej formie, obejmujące materiał z 3 lub mniej ostatnich lekcji, nie zapowiadane. W przypadku dzieci upośledzonych w stopniu lekkim kartkówki dotyczą ostatniej lekcji. Kartkówka jest równorzędna odpowiedzi ustnej.

4.      Odpowiedzi ustne.

5.      Prace domowe.

6.      Przygotowanie do lekcji.

7.      Aktywność ucznia podczas lekcji lub inne formy pracy na lekcji.

8.       Referaty.

9.      Zeszyty ćwiczeń i zeszyty przedmiotowe.

10.  Zadania dodatkowe.

11.  Projekt edukacyjny.

12.  Testy kompetencji.

13.  Egzaminy próbne.

W klasie integracyjnej i terapeutycznej zakres materiału na pracach pisemnych jest dostosowany do możliwości uczniów.

 

§ 59

Projekt edukacyjny

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego:

1.      Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

2.      Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.

3.      Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia
z realizacji projektu.

4.      W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego, wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

5.      Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

 1. odpowiedzialności za własne postępy;

 2. podejmowania grupowych pomysłów;

 3. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

 5. umiejętności stosowania teorii w praktyce;

 6. rozwój samoorganizacji i kreatywności;

 7. przygotowanie do publicznych wystąpień;

 8. naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

6.      Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz
lub innych nauczycieli.

7.      Nauczyciele w terminie do końca grudnia każdego roku szkolnego zgłaszają do szkolnego koordynatora projektów, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych.

8.      Uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w pkt.7.

9.      W terminie do 15 stycznia koordynator projektów ogłasza Szkolną Listę Projektów Edukacyjnych.

10.  Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 1 marca.

11.  Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna  projektu.

12.  Zespół uczniowski, przy współpracy nauczyciela opiekuna projektu, opracowuje założenia realizacji Projektu (cele, sposoby realizacji, przydział obowiązków).

Kryteria oceny projektu edukacyjnego:

13.  Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

14.  Ocena wynika z oceny trzech elementów:

 1. oceny efektu końcowego (wytworu), na co składa się:

  1. zawartość merytoryczna, treść,

  2. zgodność z tematem projektu,

  3. oryginalność,

  4. kompozycja,

  5. stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

  6. estetyka i staranność,

  7. trafność dowodów i badań,

  8. wartość dydaktyczna i wychowawcza.

 

 1. wkładu ucznia w realizację projektu, na co składa się:

  1. zaangażowanie ucznia,

  2. pomysłowość i innowacyjność,

  3. umiejętność pracy w grupie,

  4. udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,

  5. stopień trudności zadań,

  6. terminowość wykonania przydzielonych zadań,

  7. poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

  8. pracowitość,

  9. udział w prezentacji.

 2.  oceny prezentacji, na co składa się:

  1. poprawność językowa,

  2. słownictwo specjalistyczne,

  3. efekt artystyczny,

  4. atrakcyjność,

  5. estetyka,

  6. technika prezentacji,

  7. stopień zainteresowania odbiorców,

  8. poprawność udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi odbiorcom.

15.  Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 50. Wyszczególnione w ust. 15 elementy podlegają następującej punktacji:

 1. efekt końcowy (wytwór)  - 10  punktów,

 2. wkład pracy ucznia  - 30  punktów,

 3. prezentacja - 10 punktów.

16.  Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu, np. wyniki ankiet, dyskusji.

17.  Temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

18.  Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

19.  Uczeń, który nie zrealizował projektu edukacyjnego (a nie był zwolniony zgodnie z ust. 3), nie ma prawa do oceny wzorowej z zachowania na świadectwie ukończenia Gimnazjum.

 

§ 60

Częstotliwość oceniania

1.        Ustala się częstotliwość prac klasowych i sprawdzianów:

1)   w tygodniu – 3 prace klasowe i 4 sprawdziany

2)   w ciągu dnia – 1 praca klasowa i 1 sprawdzian

2.         Oceny za prace klasowe notuje się w dzienniku elektronicznym kolorem czerwonym, a za sprawdziany zielonym.

3.        Kartkówki mogą być przeprowadzane na każdej lekcji.

4.        Na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) muszą składać się co najmniej 3 oceny bieżące.

 

§ 61

Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych

 1. Nauczyciele sprawdzają i oceniają pisemne prace klasowe w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni roboczych (dłuższe wypowiedzi pisemne z języka polskiego do trzech tygodni).

 2. Kartkówki oddawane są maksymalnie po tygodniu.

 3. W razie nieobecności nauczyciela powyższe terminy ulegają przesunięciu o tydzień od daty powrotu nauczyciela do pracy.

 

§ 62

Zasady oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 1. Ocenianie ucznia niepełnosprawnego, to integralna część procesu nauczania i wychowania.

 2. Ocenianie ma na celu:

1)   wspieranie rozwoju ucznia,

2)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

3)   gromadzenia informacji o uczniu, stanowiących podstawę konstruowania i ewaluacji indywidualnych planów edukacyjnych,

4)   informowanie rodziców o postępach uczniów.

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu ocen wg obowiązującej w szkole skali.

 2. Bieżącą, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu, a ocenę zachowania – wychowawca – jeżeli jest nim nauczyciel przedmiotu, po konsultacji z pedagogiem specjalnym pracującym w danej klasie.

 3. Uczeń w normie intelektualnej z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  o potrzebie kształcenia specjalnego oceniany jest zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami i kryteriami oceniania, z uwzględnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych możliwości określonych w orzeczeniu.

 4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oceniany jest zgodnie
  z obowiązującą w szkole skalą ocen.

 5. Ocenianie wspierające ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia stopień realizacji założeń programowych i podstawy programowej kształcenia ogólnego
  oraz stopień realizacji wymagań szczegółowych dotyczących ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 6. Kryteria oceniania ucznia niepełnosprawnego ustala pedagog specjalny w porozumieniu
  z nauczycielem przedmiotu, indywidualnie dla każdego ucznia.

 7. Nauczyciele ustalają, jakie formy aktywności, umiejętności ucznia podlegają ocenie.

 8. Ocena powinna uwzględniać:

1)   poziom motywacji do pracy;

2)   wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności;

3)   zaangażowanie w opanowanie materiału programowego;

4)   samodzielność w wykonywaniu działań.

 1. Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma charakter ciągły, systematyczny. Nauczyciel, bazując na mocnych stronach ucznia, nagradza jego wysiłek, chęci, zaangażowanie, nie porównując go z innymi uczniami.

 2. Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności:

1)    sprawdziany wiadomości przygotowane przez nauczyciela przedmiotowego dostosowuje dla uczniów niepełnosprawnych pedagog specjalny,
zgodnie z indywidualnymi możliwościami ucznia.

2)    uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie i zakresie sprawdzianu – ułatwiającą przygotowanie się, np. w formie pytań czy zadań do powtórzenia przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem.

3)    dostosowanie sprawdzianu/kartkówki do możliwości ucznia dotyczy:

 1. zakresu materiału podlegającego ocenie,

 2. formy sprawdzianu np.: zamiast pytań otwartych – test wyboru, zamiast formy pisemnej – odpowiedź ustna,

 3. ilości zadań lub czasu trwania – może być wydłużony o 50%,

4)    w czasie sprawdzianu uczeń otrzymuje od nauczyciela i pedagoga specjalnego potrzebne wsparcie, np. odczytywanie, zapisywanie poleceń,

5)    kartkówka może dotyczyć tylko ostatniej lekcji,

6)    oceny z kartkówek i klasówek są uzupełniane oceną opisową,

7)    przygotowanie i przeprowadzanie sprawdzianów i kartkówek powinno uwzględniać fakt dłuższej nieobecności ucznia w szkole i być przeprowadzone po uzupełnieniu przez ucznia zaległości. Uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu dotyczącego tej części materiału lub zostać oceniony w innej formie, np. odpowiedź ustna, ocena wykonanych ćwiczeń, zadań,

8)    uczeń może poprawiać każdą ocenę, co przyczyni się do utrwalenia materiału.

 

§ 63

Klasyfikacja śródroczna

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego pod koniec
  I semestru.

 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy, po konsultacjach z innymi nauczycielami, innymi uczniami tej klasy i ocenianym uczniem.

 4. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii pedagoga wspierającego.

 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków, czyli:

 1. zapewnić pomoc pedagoga i psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 2. zapewnić indywidualną pomoc nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne,

 3. otoczyć szczególną troską wychowawczą.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu pracy przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i terminie określonym w WSO.

 

§ 64

Klasyfikacja roczna

 1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych
  w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 2. Oceny klasyfikacyjne roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy, po konsultacjach z innymi nauczycielami, uczniami danej klasy i ocenianym uczniem.

 3. O przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i obniżoną oceną z zachowania nauczyciele informują ucznia i jego rodziców na miesiąc przed końcem roku szkolnego podczas zebrania z rodzicami, natomiast o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i z zachowania na dwa tygodnie przed  końcem roku szkolnego. Potwierdzeniem jest podpis rodzica w dzienniku lekcyjnym lub na przygotowanej przez wychowawcę liście, którą dołącza do dokumentacji klasy. Jeżeli rodzic nie przyszedł do szkoły w wyznaczonym terminie, powiadamiamy go telefonicznie, a w razie potrzeby listem poleconym, potwierdzając fakt notatką służbową dołączoną
  do dokumentacji klasy.

 4. Ocenę roczną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze; decyduje o randze ocen za różne formy aktywności ucznia, uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej; uwzględnia uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 6. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. W takiej sytuacji uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny. (Patrz § 67).

 7. Uczeń, któremu w wyniku klasyfikacji rocznej ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 


§ 65

Sposób uzasadniania ocen.

 1. Nauczyciel  ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi  ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.

 2. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem).

 3. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie:

 1. co uczeń zrobił dobrze,

 2. co uczeń ma poprawić,

 3. w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę,

 4. jak ma pracować dalej (wskazówki do dalszego rozwoju).

 1. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej  obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie:

 1. jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował,

 2. jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować,

 1. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Uzasadnienie dotyczy ocen za prace pisemne oraz oceny śródrocznej i rocznej. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

 2. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania wymienione w ust. 3 lub 4.  Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie  oceny wnioskodawcy.

 

§ 66

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidziane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1.      Uczeń ma prawo do starania się o wyższą niż proponowana ocenę z danego przedmiotu, jeśli spełnia następujące warunki:

 1. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności z danego przedmiotu,

 2. zaliczył wszystkie sprawdziany wiedzy i umiejętności,

 3. na bieżąco wykonywał wszystkie zadawane prace domowe,

 4. posiada uzupełniony zeszyt oraz zeszyt ćwiczeń do przedmiotu,

 5. wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 6. w przypadku wnioskowania o ocenę najwyższą brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tych zajęć, z których spełnia wymagania edukacyjne na ocenę najwyższą,

 7. w przypadku zajęć wychowania fizycznego uczeń wykazywał entuzjazm, zaangażowanie, był przygotowany do lekcji.

2.      Warunki, o których mowa w pkt 1, muszą być spełnione jednocześnie.

3.      W przypadku gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej.

4.      Rodzice ucznia lub uczeń mogą wystąpić do dyrektora szkoły o podwyższenie proponowanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych. Podanie musi być zgłoszone w formie pisemnej i zawierać informację o przedmiocie, z którego uczeń chce zdawać egzamin, i ocenie, o którą się ubiega (ocena może być wyższa o jedną w stosunku do oceny proponowanej).

5.      Termin złożenia wniosku upływa najpóźniej w dniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

 1. Termin egzaminu sprawdzającego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. Nie może odbyć się później niż dzień przed Radą Pedagogiczną zatwierdzającą wyniki klasyfikacji.

 2. Egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowywany jest przez okres 1 roku w dokumentacji szkoły.

 5. Ustalona przez komisję w wyniku egzaminu sprawdzającego roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa niż przewidywana.

 

§ 67

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu pracy przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminuz plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć technicznych, artystycznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami (prawnymi Opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych, lub realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkolą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 10. W skład ww. komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący,

 2. Dwaj nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 2. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 5. Uczeń, którego wynik egzaminu klasyfikacyjnego rocznego jest negatywny - otrzymuje ocenę niedostateczną z przedmiotu.

 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

 

§ 68

Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej

1.      Rodzice ucznia lub uczeń mogą wystąpić do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.      Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor analizują dokumentację procesu dydaktycznego i na tej podstawie oceniają zasadność zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców lub ucznia w trybie administracyjnym.

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4.      Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5.      W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator;

 1. dwaj nauczyciele danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

6.      Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

7.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 69

Egzamin poprawkowy

1.      Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.      W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

3.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor lub Wicedyrektor – jako przewodniczący

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

6.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem w pkt 10.

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w etapie edukacyjnym promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Jest to tzw. promocja warunkowa. Promocja warunkowa nie dotyczy uczniów kończących szkołę.

11.  Rodzice ucznia lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

§ 70

Sposób udostępniania do wglądu uczniowi i jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.

 

1.      Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia Dyrektor szkoły  udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub  dokumentację dotyczącą zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania, o których mowa w § 68 pkt 7 i § 76 pkt 5, oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.

2.      Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  testu wykorzystanego do egzaminów  i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może sporządzać  notatki.

3.      Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły.

 

§ 71

Promocja

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania.

 3. Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę roczną.

 4. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4.75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

 

§ 72

Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy gimnazjum:

 1.  Jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, wyższe od oceny niedostatecznej.

 2. Uczeń przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

2.      Warunkiem ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem jest uzyskanie w wyniku klasyfikacji końcowej średniej ocen co najmniej 4.75 oraz wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania.

 

§ 73

Zasady i tryb ustalania oceny zachowania

1.     Ocena zachowania śródroczna i roczna uwzględnia:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

 3. Dbałość o honor i tradycje.

 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 7. Okazywanie szacunku innym osobom.

2.      Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie semestru i roku szkolnego.

3.      Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe

 2. bardzo dobre

 3. dobre

 4. poprawne

 5. nieodpowiednie

 6. naganne

4.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.      Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych.

6.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem par. 71 ust. 2, 3.

7.      Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, Dyrektor szkoły, psycholog, pedagog i inni pracownicy, inni uczniowie i rodzice.

8.      Wychowawca klasy oraz inni nauczyciele w zeszycie wychowawczym notują opinie i spostrzeżenia własne oraz innych osób na temat aktywności przejawianej przez uczniów w szkole i poza nią.

9.      W Gimnazjum obowiązuje punktowy system oceniania zachowania.

10.  Na zakończenie semestru i roku szkolnego uczeń dokonuje samooceny własnej osoby.

11.  Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w oparciu o:

 1. samoocenę dokonaną przez ucznia,

 2. ocenę innych uczniów danej klasy,

 3. uwagi nauczycieli i innych pracowników o zachowaniu ucznia,

 4. obowiązujący w szkole punktowy system oceniania zachowania.

12. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, przedstawia uczniom swoje propozycje oceny ich zachowania i w rozmowie wyjaśnia ewentualne rozbieżności opinii, dopuszcza skorygowanie swojej dotychczasowej oceny na przykład w oparciu o nowo uzyskane informacje,

13.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem w pkt.15.

14.Wychowawca zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie oceny zachowania, opinię o uczniu, na indywidualną prośbę rodziców ucznia lub Dyrektora szkoły.

15. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania tej oceny.

 

§ 74

Kryteria ocen zachowania

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, czyli:

 1. systematyczna praca,

 2. aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 3.  właściwe przygotowanie do lekcji,

 4.  odrabianie prac domowych,

 5.  praca samodzielna,

 6.  wdrożenie do samokształcenia,

 7.  właściwe zachowanie w szkole i poza nią,

 8.  terminowe usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień,

 9.  punktualne przychodzenie do szkoły,

 10.  troska o ład i porządek oraz mienie szkoły,

 11.  aktywność na terenie placówki - działalność w SU, i innych organizacjach, prace
  na rzecz szkoły, inicjowanie zadań

​2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, czyli:

 1. kultura osobista,

 2.  posługiwanie się piękną polszczyzną,

 3.  postawa koleżeńska,

 4.  uprzejmość w stosunku do wszystkich,

 5.  tolerancja, szacunek dla poglądów przekonań innych,

 6.  rozwiązywanie sporów w drodze dyskusji,

 7.  wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,

 8.  godne reprezentowanie szkoły i dbałość o jej dobre imię,

 9.  szacunek dla pracy innych,

 10.  odpowiedni strój.

Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który:

 1. osiąga maksymalne na miarę swoich możliwości wyniki w nauce,

 2. wszystkie nieobecności są usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia,

 3. bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły, w sposób godny reprezentuje ją na zewnątrz,

 4. wyróżnia się kulturą osobistą, używa pięknego języka,

 5. potrafi współżyć w grupie i swoją postawą integrująco wpływa na środowisko klasy i Szkoły,

 6. w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje swoją godność osobistą i innych osób oraz mienie publiczne i własność prywatną,

 7. chętnie pomaga kolegom w nauce i w rozwiązywaniu problemów,

 8. rozwija własne zainteresowania, bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 9. dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie ubrany, zawsze na terenie Szkoły nosi zmienne obuwie,

 10. rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań,

 11. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na dostrzeżone zagrożenia i słucha poleceń pracowników Szkoły,

 12. nie ulega nałogom i uzależnieniom, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa.

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 1. osiąga wysokie w stosunku do swoich możliwości wyniki w nauce,

 2. wszystkie godziny nieobecności ma usprawiedliwione i ma nie więcej niż 3 spóźnienia nieusprawiedliwione,

 3. aktywnie włącza się w działalność klasy i Szkoły,

 4. wyróżnia się kulturą osobistą,

 5. potrafi współżyć w grupie i się z nią integruje,

 6. wykazuje się uczciwością, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób oraz mienie publiczne i własność prywatną,

 7. chętnie pomaga kolegom w nauce i w innych problemach,

 8. rozwija własne zainteresowania, bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,

 9. dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie ubrany, zawsze na terenie Szkoły nosi zmienne obuwie, obowiązujące w Szkole,

 10. wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań,

 11. przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na dostrzeżone zagrożenia i słucha poleceń pracowników Szkoły,

 12. nie ulega nałogom i uzależnieniom.

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 1. osiąga dość wysokie w stosunku do swoich możliwości wyniki w nauce,

 2. uczeń nie przeszkadza w lekcji, stara się aktywnie pracować na lekcji,

 3. ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny (wybiórcze) i ma nie więcej niż 3 spóźnienia nieusprawiedliwione na środkowe lekcje,

 4. bierze udział w działalności klasy i Szkoły, choć czasami zachęcony ze strony nauczyciela,

 5. uczeń jest taktowny i życzliwie usposobiony,

 6. potrafi współżyć w grupie,

 7. postępuje uczciwie, stara się nie uchybiać własnej godności osobistej i godności innych osób oraz szanuje mienie publiczne i własność prywatną,

 8. stara się pomagać kolegom w nauce,

 9. stara się rozwijać swoje zainteresowania,

 10. jest zawsze czysto i stosownie ubrany,

 11. zwykle wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań,

 12. przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na dostrzeżone zagrożenia i słucha poleceń pracowników Szkoły i osób dorosłych,

 13. nie ulega nałogom.

Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który:

 1. osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

 2. uczeń na ogół nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych (do 4 uwag),

 3. ma nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 6 spóźnień nieusprawiedliwionych,

 4. sporadycznie udziela się na rzecz klasy i Szkoły,

 5. uczeń zachowuje się taktownie wobec innych uczniów i pracowników Szkoły,

 6. jest koleżeński,

 7. stara się nie uchybiać swojej godności osobistej oraz innych,

 8. w miarę możliwości stara się rozwijać własne zainteresowania,

 9. jest schludnie i stosownie ubrany,

 10. stara się wywiązywać z powierzonych mu prac i zadań,

 11. stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wykonywać polecenia nauczycieli
  oraz innych pracowników Szkoły,

 12. nie ulega nałogom.

Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który:

 1. osiąga zbyt niskie w stosunku do swoich możliwości wyniki w nauce i nie podejmuje żadnych wysiłków, aby uzyskać poprawę,

 2. ma spóźnienia nieusprawiedliwione (nie więcej niż 10) lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (nie więcej niż 30 godzin),

 3. utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych,

 4. nie włącza się w działalność klasy i Szkoły,

 5. odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, używa wulgaryzmów,

 6. nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,

 7. swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych uczniów,

 8. narusza godność osobistą, własną i innych osób, jest niekulturalny i niekoleżeński,

 9. ulega nałogom,

 10. ubiera się niestosownie do wymagań szkoły,

 11. nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który narusza regulamin szkoły lub wchodzi w konflikt z prawem, a w szczególności gdy:

 1. istnieje duża dysproporcja między możliwościami ucznia, a jego wynikami w nauce
  i uczeń nie podejmuje żadnych wysiłków, aby uzyskać poprawę,

 2. nagminnie spóźnia się (więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych) i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (ponad 30 godzin),

 3. swoim zachowaniem utrudnia integrację zespołu klasowego, odnosi się nietaktownie do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, używa wulgaryzmów,

 4. nie reaguje na uwagi i podejmowane w stosunku do niego działania wychowawcze,

 5. swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych uczniów i dobre imię Szkoły,

 6. ulega szkodliwym nałogom,

 7. ubiera się niestosownie do wymagań szkoły, nie dba o higienę osobistą,

 8. nagminnie nie dotrzymuje ustalonych terminów,

 9. swoim zachowaniem często stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych osób,

 10. swoim zachowaniem wpływa negatywnie na dobre imię szkoły,

 11. wchodzi w konflikt z prawem.

 

§ 75

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidziana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania

1.      Rodzice ucznia lub uczeń mogą wystąpić w formie pisemnej do dyrektora szkoły, o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjna zachowania nie później niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

2.      Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawca przedstawia prośbę rodziców ucznia dotyczącą podwyższenia oceny zachowania i prezentuje swoje stanowisko.

3.      Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy uwzględniając zdanie Rady Pedagogicznej.

 

§ 76

Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1.      Rodzice ucznia lub uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.      Dyrektor szkoły, Wicedyrektor analizują dokumentację procesu wychowawczo - dydaktycznego i na tej podstawie oceniają zasadność zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców lub ucznia.

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję.

4.      W skład komisji wchodzą: Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców, psycholog.

5.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ocena ustalona w tym trybie jest ostateczna.

 

Rozdział IX

Egzamin gimnazjalny

 

§ 77

Informacje ogólne

 1. W trzeciej klasie gimnazjum Komisja Okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący:

 1. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

 2. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

 3. umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego,

określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany egzaminem gimnazjalnym.

 1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się kwietniu w terminie ustalonym przez Komisję Okręgową.

 2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Komisji Centralnej.

 3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego albo przerwał egzamin gimnazjalny, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

 4. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, Dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „zwolniony”.

 5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

 6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 6 może być zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.

 7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców.

 8. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:

 1. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;

 2. informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym z języka nowożytnego, którego naukę uczeń rozpoczął dopiero w III etapie kształcenia;

 3.  o przystąpieniu do egzaminu z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który kontynuuje naukę tego języka na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego w gimnazjum.

 1. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o:

 1. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

 2. rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt.2 i 3;

 1. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust. 10 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym uczeń lub słuchacz otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym wynik „0%”.

 2. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona jest innego dnia. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego i niemieckiego.

 3. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:

 1. podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0;

 2. rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

 

§ 78

Dostosowanie wymagań

 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.

 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.

 3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

 4. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

 5. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

 6. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 7. Uczeń, który kształcił się za granicą i któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do części pierwszej lub części drugiej egzaminu gimnazjalnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;

 8. Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

 9. Dostosowanie formy, o którym mowa w ust. 7, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 10. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o których mowa
  w ust. 1–7, polega odpowiednio na:

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;

 2. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

 3. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

 4. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego;

 5. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 1. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2–6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

 2. Rada Pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania, egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 1–7.

 3. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

 4. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.

 5. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 1–7, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

 6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych Dyrektor Szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych przepisach Ustawy o Systemie Oświaty.

 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w § 78 ust. 4, przedkłada się Dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

 8. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w § 78 ust. 4 może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 9. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w § 78 ust. 5, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

 10. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o którym mowa w § 78 ust. 1-7, o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

§ 79

Organizacja egzaminu

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać  swojego zastępcę spośród członków zespołu.

 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

 3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego, w szczególności nadzoruje:

 1. przygotowanie sal egzaminacyjnych;

 2. prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej.

 3. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej.

 4. W skład zespołu nadzorującego może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku, o którym mowa w § 78 ust 10 pkt 5.

 5. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

 1. w części pierwszej i części drugiej – nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

 2. w części trzeciej – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 1. Przed rozpoczęciem odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.

 2. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 9, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 3. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 9, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

 4. Warunki i organizację egzaminu gimnazjalnego szczegółowo określa Komunikat wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

§ 80.

Przebieg egzaminu

 1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

 2. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

 1. języka polskiego – trwa 90 minut;

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

 1. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

 1. matematyki – trwa 90 minut;

 2. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

 1. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i część trzecia tego egzaminu na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

 2. Każda część i każdy zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczynają się o godzinie określonej w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 4. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

 5. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 6. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, oraz obserwatorzy.

 7. Po zakończeniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 8. W przypadku zakłócenia przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego uprawniającym do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

 10. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

Rozdział  X

Postanowienia końcowe

 

§ 81

1.      Działalność Gimnazjum może być współfinansowana z dobrowolnych opłat wnoszonych przez rodziców lub innych osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.

2.      Zasady finansowania określają odrębne przepisy.

 

§ 82

W Gimnazjum mogą działać związki zawodowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 83

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 84

 1. Prowadzenie w Gimnazjum kampanii wyborczej na rzecz partii lub innych organizacji pozaszkolnych jest niedozwolone.

 2. Niedozwolone jest również dopuszczenie komitetów wyborczych partii bądź innych organizacji pozaszkolnych, czy innych osób, w tym kandydatów tych partii i organizacji, na teren Gimnazjum w celu prowadzenia kampanii wyborczej.

 

§ 85

 1. Sekretariat Gimnazjum prowadzi całą dokumentację zgodnie z instrukcją kancelaryjno - archiwalną oraz zbiera wszystkie akty prawne zawarte w Dziennikach Ustaw, Dziennikach Urzędowych MEN oraz Monitorach Polskich, jak również ich interpretacje.

 2. Przy sekretariacie szkoły istnieje archiwum, w którym przechowuje się dokumentację administracyjną zgodnie z instrukcją kancelaryjno – archiwalną.

 

§ 86

 1. Organy Gimnazjum, a także biblioteka i świetlica dysponują pieczęciami nagłówkowymi, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze, przewodniczący organów, a także pedagog szkolny, logopeda i specjaliści zatrudnieni w sekretariacie dysponują pieczątkami imiennymi, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 87

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o rodzicach ucznia należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów, jak również jedno z rodziców.

 

§ 88

Sprawy nie ujęte w niniejszym Statucie regulowane są obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej szkół publicznych oraz Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 

§ 89

Zmiany zapisów Statutu mogą być dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej w formie aneksów lub znowelizowanego jednolitego tekstu.

 

§ 90

1.      Wszystkie regulaminy wewnętrzne stanowią prawo szkolne.

2.      Prawo szkolne stanowią również zarządzenia Dyrektora.

3.      Regulaminy wewnętrzne mogą być nowelizowane w formach dopuszczonych dla Statutu.

 

 

Powyższy Statut jako tekst jednolity po wprowadzonych zmianach został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 26 sierpnia 2016 r. i obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej - Oddziały Gimnazjalne
  ul. Żelazna 71
  00-871 Warszawa
 • (22) 620-24-44

Mapa